1. Informowanie o obowiązujących, często zmieniających się przepisach prawnych.
  2. Organizowanie szkoleń, za udział w których przyznawane są punkty edukacyjne.
  3. Koleżeńska wymiana doświadczeń zawodowych.
  4. Integracja środowiska lekarskiego na spotkaniach roboczych i uroczystych w DIL, a także wyjazdach rekreacyjno-szkoleniowych.
  5. Obrona interesów zawodowych członków Koła.
  6. Pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych (występowanie z wnioskami o przyznanie zapomogi lub udzielenie innej pomocy członkowi KLPP znajdującego się się w trudnej sytuacji życiowej).
  7. Dbanie o godność i przestrzeganie Kodeksu Etyki Lekarskiej.
  8. Dążenie do umocnienia rangi zawodu lekarza w społeczeństwie.
  9. Podejmowanie działań mających na celu realizację w środowisku uchwał organów samorządu lekarskiego oraz informowanie Rady DIL o ewentualnych trudnościach, na jakie natrafia wykonanie tych uchwał.